Datenschutz

Súhlas so spracúvaním osobných údajov:

Ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem spoločnosti ArbeitAusland s.r.o. ako prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov vrátane fotografie a videoživotopisu, ak sú poskytnuté a ktoré patria do Osobitnej kategórie osobných údajov a to na účel a za podmienok uvedených v Oznámení informácií dotknutej osobe o spracúvaní osobných údajov v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov:

Na základe ustanovenia § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe oznamujeme nasledovné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom Informačného systému Evidencia uchádzačov o zamestnanie je spoločnosť ArbeitAusland s.r.o., so sídlom Bielidla 902
053 04 Spišské Podhradie, IČO: 46501649, zapísaná v obchodnom registri Prešov, odd. Sro, vl.č.25505/P (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
Sprostredkovateľmi sú spoločnosti:
2.1. Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, IČO: 46731610 – prevádzkovatel aplikácie databázy pre uchádzačov,

Účelom spracúvania osobných údajov je
a) Zabezpečovanie poskytovania služieb zamestnanosti v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z, o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
b) Evidencia fyzických osôb – záujemcov o sprostredkovanie zamestnania

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré mu boli poskytnuté, vrátane Osobitnej kategórie osobných údajov, a to:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, akademická hodnosť,
b) trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,
c) údaje o vzdelaní a praxi uchádzača
d) údaje o zamestnávateľoch,
e) ďalšie osobné údaje, ktoré uchádzač poskytol v rámci životopisu a výberového konania potrebné na splnenie účelu spracúvania (napr. fotografia tváre…),
f) osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,
g) kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty,
h) podpis.
(ďalej len ako „Osobné údaje“).

Dotknutými osobami sú fyzické osoby – záujemcovia o sprostredkovanie zamestnania.
Spracúvanie Osobných údajov sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby (§ 11 Zákona) ako aj bez súhlasu (§10ods. 2 Zákona).
Príjemcovia, ktorým budú Osobné údaje sprístupnené: potenciálni zamestnávatelia.
V prípade sprostredkovanie zamestnania budú Osobné údaje poskytnuté tretej strane a to: Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 28 písm. b) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje nebudú zverejnené.
Osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.
Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné.
Prevádzkovateľ uchováva a spracúva Osobné údaje dotknutej osoby počas doby nevyhnutne potrebnej na splnenie účelu a ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby. V prípade, že v súhlase so spracovaním Osobných údajov, resp. v poskytnutých dokumentoch, nie je uvedené niečo iné, predpokladá sa, že súhlas so spracovaním Osobných údajov bol udelený na dobu neurčitú. Súhlasu na dobu neurčitú, je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu Osobných údajov.
Práva dotknutej osoby,ktorej Osobné údaje sú spracúvané,sú uvedené v ust.§28 Zákona. Na základe písomnej žiadosti môže dotknutá osoba od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú Osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ust. § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej Osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce Osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
h) blokovanie jej Osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Právo dotknutej osoby podľa ust. § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Osobné údaje nebudú použité na marketingové účely.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Osobných údajov v prípadoch podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním Osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný Osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Prevádzkovateľ nevydáva v predmetnom účele spracovania žiadne rozhodnutia výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania podľa ust. 28 ods. 5 Zákona.
Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo podľa ust. § 28 ods. 1 písm. a) až h) Zákona :

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej
odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa ust. § 28 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) Zákona je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej Osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Táto Informácia nadobúda účinnosť dňom zverejnenia. O každej zmene tejto Informácie informuje prevádzkovateľ okruh dotknutých osôb v primeranej lehote pred dňom účinnosti týchto zmien a to zverejnením v prevádzkových priestoroch prevádzkovateľa a na webovom sídle (internetovej stránke) prevádzkovateľa (www.arbeitausland.sk).